Prioritetet

Baza Ligjore

Zyra e Koordinatorit Kombëtar kryen gjithë veprimtarinë e saj nëpërmjet Njësisë Antitrafik, strukturë e ngritur në bazë të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 203, datë 19.12.2005. Njësia Antitrafik përbëhet nga Drejtori i Njësisë Antitrafik dhe 4 Koordinatorë. Njësia Antitrafik drejtohet nga Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Personave dhe ka për detyrë të monitorojë dhe koordinojë të gjitha aktivitetet antitrafik në vend.

Zj. Elona Gjebrea (Hoxha), pas një eksperience të gjatë me shoqërinë civile  dhe botën akademike, që prej 4 tetorit 2013, drejton Zyrën e Koordinatorit Kombëtar për Çështjet e Luftës kundër Trafikimit të Personave. Përfshirja e personaliteteve të njohura të shoqërisë civile në angazhime publike dhe vendimmarrëse, i ka dhënë një dimension të ri real, mirëfunksionues, të gjitha hallkave të zinxhirit shtetëror, përfshirë këtu edhe një nga angazhimet premtimmbajtëse të qeverisë; luftën kundër krimit të organizuar dhe, për rrjedhojë, luftën kundër trafikimit të personave.

Detyrat e ngarkuara Njësisë Antitrafik:

·         Monitoron veprimtarinë e institucioneve të ngarkuara për zbatimin e Strategjisë    Kombëtare të Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;

·         Bashkërendon punën me këto institucione në zbatim të detyrave të ngarkuara nga Strategjia Kombëtare e Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;

·         Mbledh nga institucionet e përfshira në Strategji dhe nga burime të tjera publike të dhëna për çështje të luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore dhe i përpunon ato;

·         Administron bazën e të dhënave të luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore dhe paraqet raporte përmbledhëse në Komitetin Shtetëror (Ndërministror) të Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;

·         Propozon ndryshime dhe përmirësime në sistemet dhe mekanizmat e Strategjisë Kombëtare të Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore;

·         Nxit rritjen e transparencës së veprimtarisë së institucioneve shtetërore, me synim ndërgjegjësimin në këtë fushë, duke bashkëpunuar me institucionet e tjera dhe shoqërinë civile për këto çështje.

·         Gjithashtu Njësia Antitrafik kryen rolin e Sekretariatit Teknik të Komitetit Shtetëror të Luftës kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore.

Kjo është baza ligjore, mbi të cilën punon e funksionon Koordinatori Kombëtar Antitrafik. Zyra drejtohet nga Zv/ministri i Punëve të Brendshme. 

Takime ndërgjegjësuese në Koplik, Shkodër

Takime ndërgjegjësuese në Koplik, Shkodër

17 Maj, Shkodër -  Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe Dimak Albania, më datën 17 maj u zhvillua takim informuese: në shkollën “Vasil Shanto”, Vrakë, dhe “Abdyl Bajraktari”, Koplik, Shkodër, ku morën pjesë rreth 85 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takime informuese në shkollat në Patos dhe Fier

Takime informuese në shkollat në Patos dhe Fier

12 Maj, Patos dhe Fier - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe Dimak Albania, më datën 12 maj u zhvillua takim informuese: në shkollën “Hekuran Maneku”, Patos, dhe “Mark Dashi” Fier, ku morën pjesë rreth 47 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takime ndërgjegjësuese në Tiranë

Takime ndërgjegjësuese në Tiranë

11 Maj 2017, Tiranë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe Dimak Albania, më datën 11 maj u zhvillua takim informuese: në shkollën “Hasan Tahsin” dhe “Androkli Kostallari” Tiranë, ku morën pjesë rreth59 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.