Dokumenta

Ligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të(...)

Postuar më: 22 Dhjetor 2016
Ky projektligj parashikon disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar , në nenet 2, 11, 13, 14, 17, 23, 27, 32, 33, 41, 50, 51, 52, 56, 60, 61, 66, 67, 73 dhe 74. Gjithashtu, janë(...)

Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike(...)

Postuar më: 24 Nëntor 2016
Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjit

Projektligji "Për Kontrollin Kufitar"

Postuar më: 30 Mars 2016
Projektligji për Kontrollin Kufitar

Projektligji "Komunikimet elektronike" i ndryshuar

Postuar më: 12 Mars 2016
Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.9918, datë 19.05.2008 "Për KOmunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar.

Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit

Postuar më: 27 Janar 2016
Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit

Ligj Nr.14/2016 Për identifikimin dhe regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë

Postuar më: 12 Janar 2016
LIGJ Nr. 14/2016 PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E ADRESËS SË SHTETASVE SHQIPTARË QË JETOJNË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË