Dokumenta

Ligji për "Policinë e Shtetit"

Postuar më: 02 Shtator 2014
PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE”

PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE”

Postuar më: 24 Maj 2014
PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE”

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10192,DATË 3.12.2009, “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”

LIGJ "PËR SIGURIMIN SHËNDETËSOR TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE TË STRUKTURAVE SPECIALE OPERACIONALE TË(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ Nr. 31/2014 PËR SIGURIMIN SHËNDETËSOR TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE TË STRUKTURAVE SPECIALE OPERACIONALE TË POLICISË SË SHTETIT

LIGJ “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 8668, DATË 23.11.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR

Projektligj "PËR PAGAT E PUNONJËSVE TË PERSONELIT TË HETIMIT, TË INSPEKTIMIT DHE TË SHËRBIMEVE(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
VENDIM: PËR PAGAT E PUNONJËSVE TË PERSONELIT TË HETIMIT, TË INSPEKTIMIT DHE TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE NË SHËRBIMIN E KONTROLLIT TË BRENDSHËM

Ligj për "Të huajt"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligj për "Të huajt"

Ligj për "Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligji 10173, datë 22.10.2009 Për Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë

Ligj "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"

Postuar më: 14 Tetor 2013
LIGJ Nr.10 391, datë 3.3.2011 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9917, datë 19.5.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"