Dokumenta

Ligj nr. 152/2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin’

Postuar më: 17 Tetor 2015
Ligj nr. 152/2015 'Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi'

Ligji për "Policinë e Shtetit"

Postuar më: 02 Shtator 2014
PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE”

PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE”

Postuar më: 24 Maj 2014
PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE”

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10192,DATË 3.12.2009, “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”

LIGJ "PËR SIGURIMIN SHËNDETËSOR TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE TË STRUKTURAVE SPECIALE OPERACIONALE TË(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ Nr. 31/2014 PËR SIGURIMIN SHËNDETËSOR TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE TË STRUKTURAVE SPECIALE OPERACIONALE TË POLICISË SË SHTETIT

LIGJ “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”

Postuar më: 01 Maj 2014
LIGJ PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 8668, DATË 23.11.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR

Projektligj "PËR PAGAT E PUNONJËSVE TË PERSONELIT TË HETIMIT, TË INSPEKTIMIT DHE TË SHËRBIMEVE(...)

Postuar më: 01 Maj 2014
VENDIM: PËR PAGAT E PUNONJËSVE TË PERSONELIT TË HETIMIT, TË INSPEKTIMIT DHE TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE NË SHËRBIMIN E KONTROLLIT TË BRENDSHËM

Ligj për "Të huajt"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligj për "Të huajt"