Dokumenta

Ligj për "Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë"

Postuar më: 14 Nëntor 2013
Ligji 10173, datë 22.10.2009 Për Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë

Ligj "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"

Postuar më: 14 Tetor 2013
LIGJ Nr.10 391, datë 3.3.2011 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9917, datë 19.5.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"
Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë

Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë

Postuar më: 14 Tetor 2013
LIGJ Nr.10 488, datë 5.12.2011:Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

Ligj për "Licensat, Autorizimet dhe Lejet"

Postuar më: 12 Tetor 2013
Ligj Nr.10 137, datë 11.5.2009 Për disa ndryshime në Legjislacionin në fuqi për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë

Ligj për "Mbrojtjen e të dhënave personale"

Postuar më: 11 Tetor 2013
LIGJ Nr.9887, datë 10.3.2008 Për mbrojtjen e të dhënave personale

Baza ligjore e MPB-së

Postuar më: 04 Tetor 2013
Kjo është baza ligjor ku mbështetet puna dhe aktiviteti i Ministrisë së Punëve të Brendshme, për të përmbushur angazhimet dhe detyrimet në funksion të sigurisë së qytetarëve dhe garantimin e të drejtave që burojnë nga ligji.

Ligj për "Shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike"

Postuar më: 14 Shtator 2013
Ligj per "Sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike"

VKM Nr.554, dt.03.07.2013,"Per Percaktimin e Procedurave per Njohjen ose Fitimin e Shtetesise Shqiptare nga(...)

Postuar më: 07 Gusht 2013
VKM Nr.554, dt.03.07.2013,"Per Percaktimin e Procedurave per Njohjen ose Fitimin e Shtetesise Shqiptare nga Personat me Origjine Shqiptare, me Perjashtim te Shtetasve te Republikes se Kosoves.