Postuar më: 17 Tetor 2015

Ligj nr. 152/2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin’