Postuar më: 20 Prill 2017

LIGJI PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 108/201 'PER POLICINE E SHTETIT'