Postuar më: 12 Mars 2016

Projektligji "Komunikimet elektronike" i ndryshuar

Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.9918, datë 19.05.2008 "Për KOmunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar.

 

Dokumentat e bashkëngjitura