Dokumenta

Projektligji "Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore"

Postuar më: 28 Dhjetor 2016
RELACION PER PROJEKTLIGJIN PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE GJYQESORE - Gjetjet dhe problematikat Projektligji "Per Organizimin dhe Funksionimin e Policise Gjyqesore" ka per qellim zgjidhjen e problematikave te konstatuara edhe ne(...)

Projektligji "Per ankandin publik, te ndryshuar"

Postuar më: 28 Nëntor 2016
R E L A C I O N PËR PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9874, DATË 14.2.2008, “PËR ANKANDIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR” I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN Projektligji “Për disa shtesa në(...)

Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar

Postuar më: 17 Nëntor 2016
Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar