Dokumenta

Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 "PER POLICINE E SHTETIT", i ndryshuar

Postuar më: 02 Mars 2017
Projektligji mundeson rregullimin e disa procedurave qe lidhen me personelin e Policise se Shtetit, procedurat per fitimin e grades, shtimin e dy gradave ne nivelin baze te policise, ndryshimin e kritereve per fitimin e gradave per shkak te shtimit(...)

Projektligji "Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore"

Postuar më: 28 Dhjetor 2016
RELACION PER PROJEKTLIGJIN PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE GJYQESORE - Gjetjet dhe problematikat Projektligji "Per Organizimin dhe Funksionimin e Policise Gjyqesore" ka per qellim zgjidhjen e problematikave te konstatuara edhe ne(...)

PROJEKTLIGJ " PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NE LIGJIN NR. 157/2013, "PER MASAT KUNDER FINANCIMIT TE(...)

Postuar më: 28 Dhjetor 2016
Ne kuader te miratimit te paketes ligjore pergatitur ne kuader to reformes ne drejtesi si: Ndryshimet kushtetuese, Ligji " Per Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve per Luften kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar", Ligji "Per(...)

Projektligji "Per ankandin publik, te ndryshuar"

Postuar më: 28 Nëntor 2016
R E L A C I O N PËR PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9874, DATË 14.2.2008, “PËR ANKANDIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR” I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN Projektligji “Për disa shtesa në(...)

Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar

Postuar më: 17 Nëntor 2016
Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar