Dokumenta

Profili i Migracionit 2016 - Shqipëri

Postuar më: 24 Gusht 2017
Ky dokument prezanton Profilin e Migracionit në Republikën e Shqipërisë për vitin 2016. Hartimi dhe publikimi i tij është mbështetur në piken 4, të nenit 141, të Ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar. Informacioni i(...)

Profili i Migracionit 2015 - Shqipëri

Postuar më: 16 Janar 2017
Ky dokument prezanton Profilin e Migracionit në Republikën e Shqipërisë për vitin 2015. Hartimi dhe publikimi i tij është mbështetur në piken 4, të nenit 141, të Ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar.

RAPORTI - POLICIA, RENDI, SIGURIA DHE MARRËDHËNIET ME KOMUNITETIN

Postuar më: 02 Maj 2014
POLICIA, RENDI, SIGURIA DHE MARRËDHËNIET ME KOMUNITETIN - RAPORT

Gjetje dhe rekomandime për politika që përmirësojnë punën e Policisë së Shtetit Shqiptar në lidhje me(...)

Postuar më: 02 Maj 2014
Gjetje dhe rekomandime për politika që përmirësojnë punën e Policisë së Shtetit Shqiptar në lidhje me policimin në komunitet - Prill 2014