Dokumenta

V E N D I M PËR DHËNIEN E NDIHMËS SË MENJËHERSHME FINANCIARE PUNONJËSIT TË POLICISË, NË RAST TË DËMTIMIT(...)

Postuar më: 08 Mars 2017
V E N D I M PËR DHËNIEN E NDIHMËS SË MENJËHERSHME FINANCIARE PUNONJËSIT TË POLICISË, NË RAST TË DËMTIMIT TË RËNDË TË PRONËS, PËR SHKAK TË DETYRËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikave 1, shkronja(...)

VENDIM Nr. 942, datë 9.10.2013 PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRISË SË (...)

Postuar më: 22 Tetor 2013
VENDIM Nr. 942, datë 9.10.2013 PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 5 të ligjit nr. 90/2012,(...)