Lista e dokumentacionit ligjor për fitimin e shtetësisë shqiptare me natyralizim

Lista e dokumentacionit ligjor për fitimin e shtetësisë shqiptare me natyralizim (sipas kritereve të ligjit nr.8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, i ndryshuar):

 • Kërkesa e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të Republikës;
 • Mendimi me shkrim i nëpunësit që pranon dokumentet për nivelin e njohurive të gjuhës  shqipe (përpilohet nga specialisti përkatës);
 • Certifikata e lindjes dhe ajo familjare;
 • Lejeqëndrimi në Republikën e Shqipërisë, sipas kritereve të ligjit për shtetësinë (fotokopje e noterizuar), nëse banon në Shqipëri;
 • Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies me qera të banesës (fotokopje e noterizuar);
 • Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim nga Zyra e Tatimeve për të vetëpunësuarit ose investitorët (fotokopje e noterizuar);  
 • Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve financiare të mjaftueshme për jetesë, të tilla si: garanci bankare, librezë kursimi, vërtetime zyrtare të ardhurash (fotokopje e noterizuar);
 • Dëshmi penaliteti e marrë në vendin e origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur  qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit; 
 • Dokument që vërteton qenien azilant, nëse është i tillë (fotokopje e noterizuar);
 • Fotografi e aplikantit, copë 3 (në rast se ka fëmijë nën moshën 14 vjeç, fotografi për secilin prej tyre);
 • Certifikatë (kur është e nevojshme) për të vërtetuar origjinën shqiptare të kërkuesit, deri në dy shkallë, qoftë dhe nga njëri prind;
 • Mendimi me shkrim i komisariatit të policisë vendore për sjelljen dhe qëndrimin e  aplikuesit në Republikën e Shqipërisë (përpilohet nga sektori i policisë kriminale);
 • Certifikatë martese;
 • Mandatpagesë.  
Dokumentat e bashkëngjitura