MPB - Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të MPB (2014, 2015, 2016)

Bashkëlidhur, raportet përfundimtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi monitorimin e shpenzimeve të MPB për 12-mujorin e vitit:

- 2014;

- 2015;

- 2016

me anekset përkatëse.

 

Shënim: Raporti i monitorimit të 4-mujorit të parë të vitit 2017, në bazë të Udhëzimit përkatës të Ministrisë së Financave mbyllet brenda datës 28 të këtij muaj, dhe në të njëjtën kohe do të bëhet edhe publikimi në faqen Web të Ministrisë.

 

 

Dokumentat e bashkëngjitura